Regulamin

ROZDZIAŁ I
DEFINICJE

Sprzedający- rozumie się przez to UNIT-SOFT Sp. z o.o.,  z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 25, NIP: 6793094713, REGON: 12292880, KRS: 0000474271

Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta

Sklep- rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem:www.nopcommerce.pl

Towar - rozumie się przez to oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży

- oprogramowanie, pluginy, szablony graficzne, usługi - funkcjonujące z platformą nopCommerce w wybranej jej wersji

Pliki elektroniczne -  Towary oferowane do sprzedaży w formie pliku

Cena - rozumie się przez to cenę nettoo Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze

Zamówienie- rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącąj nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie

Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy

Godziny robocze - godziny od 9:00 do 16:00 w Dniach Roboczych

Konto- konto założone dla Zamawiającego w Serwisie w wyniku procesu rejestracji

Serwis- witryna internetowa Sklepu Sprzedającego

Regulamin- niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;

 

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Informacje o Sklepie 

Sklep działa pod adresem www.nopcommerce.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.

 

Rejestracja

1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.

3. W ramach rejestracji Konta Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.

4. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.

5. Dodatkowo podczas realizowania zamówienia Zamawiający musi zaakceptować regulamin serwisu.

Zamówienie

1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.

2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.

3. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.

4. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.

5. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.

6. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.

7. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie wraz z akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.

8. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.

9. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.

10. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dostawa towaru

1. Ze względu na formę licencji (elektroniczna) wysyłka licencji następuje na wskazany w zamówieniu adres e-mail.  Czas realizacji zamówienia zależny jest od zamawianego programu i odpowiednia informacja o czasie realizacji umieszczona jest w szczegółach programu. Czas realizacji to czas od momentu zaksięgowania płatności i przesłania potwierdzenia wpłaty do wysłania licencji drogą elektroniczną.  Czas realizacji zamówienia dla każdego programu jest inny. 

2. Produkty, które można zakupić od razu (bez opcji „Na zamówienie”)  po dokonaniu opłaty można pobrać ze strony. Przy każdym produkcie jest informacja o tym czy wymaga klucza licencyjnego. 

3. W przypadku zakupu plików udzielona licencja upoważnia Klienta do wykorzystania tylko dla jednej domeny dla sklepu zgodnie z zasadami.

4. Udzielona licencja nie upoważnia Klienta w szczególności do:

- oferowania produktu do dalszej odsprzedaży

- wykorzystania produktu w większej niż jednej kopii równocześnie

- przekazywania praw i obowiązków wynikająch z zawartej umowy stronom trzecim bez pisemnej zgody UNIT-SOFT Sp. z o.o.

Metody płatności

1. Dostępne formy płatności w Sklepie jest przelew na rachunek bankowy oraz płatności onLine.

2. Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego nr  40 2490 0005 0000 4530 8792 9086 zapłatą pełnej wartości Zamówienia lub dokonanie opłaty poprzez system online.

3. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia.

4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wartości Zamówienia.

 

Faktury VAT

1. Każda otrzymana wpłata będzie dokumentowana fakturą VAT.

2. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.

3. Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

4. Faktura VAT wysyłana będzie drogą elektroniczną (zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 28 grudnia 2010 Nr 249 poz. 1661) na podany w zamówieniu adres e-mail w dniu zaksięgowania przelewu.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady sprzedaży plików elektronicznych.


1. Zasady określone w niniejszym dziale mają zastosowanie do sprzedaży plików elektronicznych w Sklepie.

2. Realizacja zamówienia zawierającego pliki elektroniczne rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty.
Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sprzedający informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. Przesłanie informacji o niemożliwości wykonania zobowiązania jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Sprzedający może odstąpić z tego powodu od umowy w ciągu 14 dni od dnia zaksięgowania na rachunku sprzedającego wpłaty od kupującego.  W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sklepu.

4. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia:
- jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone,
- do momentu pobrania przez Klienta pliku elektronicznego ze stron Sklepu.
W przypadku rezygnacji z zamówienia opłaconego przez Klienta, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta

5. Ze względu na charakter plików elektronicznych Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu go.

 

Zasady korzystania z plików elektronicznych


1. Licencja do korzystania z pliku elektronicznego upoważnia do korzystania z niego tylko przez Klienta, który zakupił plik. Licencja ta zostaje udzielona Klientowi dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm).

2. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku elektronicznego, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

3. Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z pliku elektronicznego,

4. Klient zobowiązany jest do podjęcia kroków zabezpieczających przed dostępem do zakupionego pliku elektronicznego osób nieuprawnionych.

5. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji zakupu plików elektronicznych, jeżeli:
- pobrany plik elektroniczny jest uszkodzony,
W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację, korzystając z formularza kontaktu na stronie http://nopcommerce.pl/contactus Sprzedający, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV

DANE OSOBOWE

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

ROZDZIAŁ V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

1. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

- niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem 

- braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych

- awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego

- niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego

- krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.

- błednego działania zakupionych i pobranych plików

 

2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.

 3. Dodatki (pluginy/widget) nabywane bezpłatnie w ramach hostingu są własnością Sprzedającego i są wypożyczane na czas trwania umowy. Używanie ich poza hostingiem sprzedającego wiąże się z naruszeniem praw licencyjnych. Prawa do użytkowania wygasają wraz z zakończeniem umowy.

 4. W przypadku wynajęcia hostingu w opcji miesięcznej klient nabywa prawo do użytkowania dodatków dostarczanych w ramach hostingu bezpłatnie po okresie 6 miesięcy od daty złożenia 1 zamówienia na hosting.  Prawa do użytkowania wygasają wraz z zakończeniem umowy.

 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Zamawiający - w braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla miejsca zamieszkania Sprzedającego.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do:

  1. wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,
  2. zmiany Cen Towarów w Sklepie,
  3. wprowadzania nowych Towarów do Sklepie,
  4. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
back to top